compassion træning


8-ugers kursus i TIC (Træning I Compassion)


 • Gruppebaseret undervisning, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser.
 • Sessioner online á to timers varighed pr uge
 • Hjemmearbejde i form af refleksion og meditationstræning svarerende til 20-25 min. pr. dagHvad kan jeg få ud af at træne compassion?

Compassion-træningen har særligt fokus på at lære at håndtere ubehagelige følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Med en systematisk træning af compassion skaber du mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.


De “redskaber” og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde.


Hvem kan med fordel trænecompassion?

Hvis du møder megen lidelse på dit arbejde eller i dit privatliv, kan du have særlig gavn af compassion-træning. Arbejdsmæssigt er compassion-træning relevant for sundhedspersonale, som sygeplejersker, læger og psykologer eller andre, der dagligt møder lidelse og smerte.


Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, kan du også have stor glæde af compassion-træning.


Mange ledere vælger også at tage kurset for at få redskaberne til at være i forskellige relationer på arbejdspladsen, hvor det er vigtigt at kunne rumme andre med compassion og venlighed.


Formålet med compassion træning

Forskning viser, at træning i compassion kan give:

 • Mere glæde
 • Mere ro
 • Større accept af følelser, som de er
 • Selvaccept
 • Tilfredshed med jobbet
 • Blive bedre til at passe på sig selv
 • Compassion for en selv og andre
 • Åbenhed for at modtage compassion fra andre.


Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget mental trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression.


Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker.


Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen i alle 8 uger foregår efter et forskningsbaseret, systematiseret og manualiseret forløb udgået fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Det vil sige, at dette 8 ugers TIC (Træning I Compassion) kursus har samme indhold og form som alle øvrige kurser af samme navn og karakter.


Via refleksion, gruppeøvelser og meditationstræning undersøger vi hvilke barrierer, der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige. Den røde tråd igennem kurset er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv, der rummer compassion og medmenneskelighed.


Med den systematiske træning af compassion skaber vi altså mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre.


Hvad er compassion


Compassion for sig selv og compassion for andre kan i korte vendinger beskrives som en aktiv handlen på lidelse og smerte. Det er mere end medfølelse eller empati, selv om empati absolut er en del af compassion.


Compassion er den følelse, der opstår, når vi ser en, som lider, og vi føler os motiveret til at hjælpe.


Compassion er at turde møde lidelse og smerte, være med den, rumme den og handle på den. At handle er ikke absolut lig de store armbevægelser, indsatser og gode råd. Et smil, en aktiv lytning eller et stille ønske om alt det bedste for personen, er også aktiv handlen.


Compassion er at turde åbne sit hjerte.


Lidelse og smerte er universel og almengyldig. Vi møder den alle - ingen går fri. Vi taler tit om smerte og lidelse i store emotioner med sorg, tab, frygt mv., men smerte er vel smerte for den enkelte ligegyldig størrelse. Eleven, der får en for ham dårlig karakter; barnet som ikke får sin is; bilisten, der frustreres i trafikken; medarbejderen, der jaloux ser til, at opgaven går til en kollega. Alle er de trivialiteter set i forhold til store emotioner som sorg og tab, men for den enkelte er det stadig smerte. 


Og vi skal turde møde den og være med den uden absolut at skulle fixe den - for ikke al smerte kan fixes. Lige netop her opstår konflikten; vores indre konflikt - for vi vil så gerne fixe og hjælpe. Det gør ondt på os selv, at være med andres smerte uden at kunne tage smerten væk. Vi har ofte utrolig svært ved bare at være med lidelsen og smerten, så enten overindvolverer vi os eller så vender vi os væk fra det hele. 


Begge strategier er uhensigtsmæssige og kan tynge os og i værste fald udtrætte os så vi mister arbejdsglæden. Problemet med fatigue og udbrændthed er velkendt, især i professionelle sammenhænge med høj grad af omsorg for mennesker i smerte.


Disse trætheds- og belastningstilstande kaldes ofte compassion fatigue eller compassion burnout, selv om betegnelserne er lidt misvisende. Det er ikke compassion i sig selv, der udtrætter. Tværtimod er der ikke et øvre loft for vores compassion.


Mere retvist er der tale om en tilstand af "empatisk lidelse", hvor vi ikke magter at følelsesregulere og tage hånd om egne svære følelser i mødet med andres lidelse og smerte, - og det kan føre til udbrændthed og fatigue.


Compassion er iboende hos os alle - men vi skal og kan træne det, så vi kan møde andres og egen smerte og lidelse med åbent hjerte. Ved træning kan vi opbygge resiliens mod livets modgang. Vi kan opbygge trivsel og flourishing og vi kan opbygge buffer mod empatisk lidelse og dermed omsorgsrelateret fatigue og udbrændthed.

Mit møde med compassion


- en personlig historie


For ca. 20 år siden var jeg som nybagt læge den lykkelige mor til 3 dejlige børn, men noget var ikke helt så lykkeligt. Vores ene barn havde alvorlige udfordringer og det hev tæppet væk under mig.


Èt af de første mennesker, som jeg vendte mig mod i den allerførste tid med tvivl, forvirring, smerte og sorg – var min gamle sundhedsplejerske. Hun havde været vores sundhedsplejerske i alle mine tre barsler, hvorfor jeg kendte hende godt, men udelukkende et professionelt bekendtskab. 


I denne min smerteligste periode af mit liv var det flere år siden sidste kontakt til Anne, som hun hed, og alligevel greb jeg ud efter hendes hjælp. Jeg fandt hende, trods nyt arbejdssted, fortalte om min sorg, stress og fortabthed – og uden anden grund end compassion stillede hun op for mig.


Hun hverken ynkede mig eller lagde låg på min smerte. Hun kom ikke med gode idéer og kloge råd. Hun var ikke blot medfølende for mig og min situation med "lette strøg over håret” – hun var mere end det. Anne var en aktiv medspiller – ikke absolut i specifikke ord og handlinger, men i hendes måde at favne mig og rumme mig på.


Hun var der bare og hun stillede op for mig. Hun rummede min smerte, sorg og ulykkelighed. Hun var som en varm, venlig beholder for mine usammenhængende tanker og mine følelser med store udsving. Hun gav mig mod og styrke, og hun formåede at holde et spejl op for mig til spejling af mine uhensigtsmæssige tanker og følelser som værende alment menneskelige og okay.


Anne forsvandt efterfølgende ud af mit liv igen, men tilbage står en følelse og et billede af en helt unik hjælp fra et helt unikt menneske. Det for mig er compassion.

Min nysgerrighed for compassion


Min interesse for compassion og arbejdet med at træne compassion har både en professionel og en meget personlig vinkel. Jeg er uddannet læge, har skrevet ph.d. i folkesundhed, stress og psykosomatik og har arbejdet med kompetenceudvikling af sundhedspersonale i rehabiliteringen af borgere med kronisk sygdom. 


I hele mit professionelle virke har jeg mødt belastning, stress og lidelse – hvad enten det har drejet sig om patienter og borgere, deres pårørende, mine omsorgsgivende kolleger eller et organisatorisk arbejdskollektiv under ydre pres, forandring og omstillingsparathed. Derudover kan jeg genkalde egne oplevelser af smertefulde perioder både som professionel sundhedsfaglig og som pårørende.


Jeg har mødt kolleger, der er segnet under presset med omsorgsarbejde og i stedet har skabt en distance til deres før så compassionate tilgang.


Jeg har mødt kolleger, der ikke føler sig komfortable i mødet med et andet menneskes sorg, bekymring og lidelse, så de uforvarende holder samtalen på neutral grund.


Jeg har mødt ledere, der i min optik kunne skabe større arbejdsglæde, trivsel og engagement blandt sine medarbejdere med bevidsthed, opmærksomhed og aktiv compassionat ageren.


Jeg har en certificering i positiv psykologi og flourishing, hvilket har været mit professionelle pejlemærke, værdigrundlag og arbejdsredskab gennem de sidste mange år. Træning af mindfulness, compassion og self-compassion er vigtige elementer i flourishing tankegangen, hvor kultiveringen af positive mentale egenskaber, stabilisering af dit sind og hensigtsmæssige mentale vaner – aktivt kan skabe positiv mental sundhed, trivsel og velvære. 


Jeg ser et kæmpe potentiale i compassion træning som kompetenceløft for sundhedspersonale. Jeg ser derudover på sigt et udviklingspotentiale i indsatser med compassion-komponenten i arbejdet med pårørende til kronisk syge borgere og til de kronisk syge selv. Derudover ser jeg compassion træning på leder- og organisatorisk niveau, som en stor mulighed for at skabe ”joy in work”.  


Det er derfor en kæmpe glæde for mig, professionelt som instruktør, at kunne udbrede compassion træning. Jeg ønsker at undervise, facilitere og implementere compassion i arbejdet med andre, så vi kan møde egen og andres stress, smerte og ubalance med venlighed og compassion.


Igennem flere år har mindfulness og meditation været en fast del af min hverdag. Når det er sagt, er jeg meget ydmyg. Der er langt fra egen compassion- og mindfulnesspraksis, ønsket om forandring samt teoretisk viden om hvad der skal til,  – til at kunne facilitere interventioner, der batter.


Med en stærk forskningstilgang i ryggen samt en certificering som compassion instruktør til en manualiseret 8-ugers intervention, kan jeg gøre en forskel. 

Kontakt mig for mere information

unsplash